Sevimli
Kategoriyani tanlang va oʻrganishni boshlang.

Managerlik kursi №1

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%
Tomonidan yaratilgan Nurbek Toshmamatov

Managerlik kursi №1

Kelajak salohiyatli kadrlar bilan quriladi

1 / 29

[T]. Quyida keltirilgan ta’riflarning ta’lim tashkilotini boshqarishdagi ketma-ketligini belgilang
1. pedagogik kengash;
2. Ta’lim tashkilotlarida jamoatchilik boshqaruvi organlari tashkil etilishi mumkin
3. kuzatuv (vasiylik) kengashi;
4. Ta’lim tashkilotlarini boshqarishda va kadrlar tayyorlashda kadrlar talabgorlari ishtirok etadi
5. oliy ta’lim tashkilotining kengashi;
6. ta’lim tashkilotining rahbari.

2 / 29

№ 187
[T] Quyida berilgan tushunchalarni Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartining tarkibiy qismlariga mos ravishda turkumlang.
I. Davlat ta’lim standarti tarkibiy qismlari
1. umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasi;
2. umumiy o‘rta ta’limning o‘quv dasturi;
3. umumiy o‘rta ta’limning malaka talablari;
4. baholash tizimi;
5. umumiy o‘rta ta’limning nazorat turlari;
6. umumiy o‘rta ta’limning istiqbol rejasi
7. umumiy o‘rta ta’limning mehnat shartnomalari

3 / 29

Tahlil qilish – bir-biriga yaqin tushunchalarning umumiy va farqli jihatlarini ajrata olish. Pedagagik jarayonlar va boshqalarni ketma-ketligini farqlay olish.
[T] Ushbu savoldagi uchta to‘g‘ri javobni topish orqali o‘quv-metodik majmualarni ishlab chiqish prinsiplarini belgilang.
1. o‘quv-metodik majmualar ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari asosida yaratilganligi;
2. o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarash va global tafakkur yuritish kompetentligini shakllantirishi;
3. o‘quvchilarning aqliy va jismoniy imkoniyatlari, yoshi, psixofiziologik xususiyatlari, bilim darajasi, qiziqishlari, layoqatlari hisobga olinganligi;
4. o‘quvchilarda mustaqil va erkin fikrlashni hamda ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
5. o‘quvchilarda vatanparvarlik va milliy g‘urur hissini shakllantirishga qaratilganligi;

4 / 29

[Q] Quyidagi ta’riflarni o‘qib, to‘g‘ri javobni belgilang.
-ta’lim sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiradi;
-ta’lim sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlaydi va ularning amalga oshirilishini ta’minlaydi;
-ta’lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlariga rahbarlik qiladi;. Keltirilgan variantlarning qaysi birida ta’lim sohasidagi vakolatli organ yetakchilik qilmoqda.

5 / 29

[Q] Quyidagi ta’riflarni o‘qib, to‘g‘ri javobni belgilang.
Mazkur ta’lim ta’lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko‘nikmalarni olishga qaratilgan bo‘lib, ularning nazariy qismi ta’lim tashkiloti negizida, amaliy qismi esa ta’lim oluvchining ish joyida amalga oshiriladi. Bu ta’limni tashkil etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Ushbu ta’rifda ta’limning qaysi shakli yetakchilik qilmoqda.

6 / 29

Qo‘llash – ana shu nazariy tushunchalarni kontekslarda (vaziyat, pedagagik vaziyat) ishlata olish, foydalana olish
[Q] Quyidagi ta’riflarni o‘qib, to‘g‘ri javobni belgilang.
… davlat ta’lim standarti bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limning malaka talablarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi darajasini hamda umumiy o‘rta ta’lim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat...
Ushbu ta’rifda ta’lim sifatiga qo‘yiladigan talablardan qaysi biri yetakchilik qilmoqda.

7 / 29

[B] Quyida berilgan ta’riflar orasidan umumiy o‘rta ta’lim tashkilotini boshqarishning ketma-ketligini bellgilang
1. pedagogik kengash;
2. kuzatuv (vasiylik) kengashi;
3. ta’lim tashkilotlarini boshqarishda va kadrlar tayyorlashda kadrlar talabgorlari ishtirok etadi
4. oliy ta’lim tashkilotining kengashi;
5. Ta’lim tashkilotlarida jamoatchilik boshqaruvi organlari tashkil etilishi
6. ta’lim tashkilotining rahbari.

8 / 29

[B] Quyidagi berilgan ta’riflar orasidan umumiy o‘rta ta’limning Tayanch o‘quv rejasi to‘g‘ri keltirilgan qatorni belgilang

9 / 29

Bilish – nazariy tushunchalarning qoidasini – ta’rifi va izohini bilish, u haqida axborotga ega bo‘lish.
[B] Umumiy o‘rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat jarayonga to‘g‘ri berilgan ta’rifni toping

10 / 29

Ta’lim metodlarini tanlash qaysi mezonlar asosida aniqlanadi:

11 / 29

1.         Xodimlar mehnatiga haq to‘lashni tashkil etish asosi qanday hisoblanadi

12 / 29

2022 — 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturiga muvofiq pedagogika yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv dasturlarni ishlab chiqishda qaysi oliy ta’lim muassasasi yetakchi oliy ta’lim muassasasi etib belgilangan.

13 / 29

1. Quyidagi chora-tadbirlar asosiy yo‘nalish sifatida qaysi hujjatda ifodalangan;
- Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning xalq ta’limi tizimiga integratsiyasini kuchaytirish hamda inklyuziv ta’lim jarayonlarini jadallashtirish;
- Umumiy o‘rta ta’limda barcha ma’lumot almashinuvi jarayonlarini Xalq ta’limi tizimini boshqarishning yagona dasturiy majmuasi orqali amalga oshirilishini hamda ushbu sohada elektron davlat xizmatlari ko‘lamini kengaytirish;
- Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining navbatlilik koeffitsiyentini optimal darajaga yetkazish, zamonaviy modellar bo‘yicha maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta’mirlash hamda zarur jihozlar bilan ta’minlash;

14 / 29

Ta’lim olish shaklining 8 ta ketma-ketligini aniqlang:
1. ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olish (kunduzgi);
2. ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta’lim olish (sirtqi, kechki, masofaviy);
3. dual ta’lim;
4. oilada ta’lim olish va mustaqil ta’lim olish;
5. umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim
6. katta yoshdagilarni o‘qitish va ularga ta’lim berish;
7. eksternat tartibidagi ta’lim;
8. mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash.
9. kadrlarni qayta tayyorlash va takomillashtirish
10. inklyuziv ta’lim;
11. kadrlarning malakasini oshirish

15 / 29

Ta’lim turlarining 7 ta ketma-ketligini aniqlang
1. maktabgacha ta’lim va tarbiya
2. umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim
3. professional ta’lim
4. oliy ta’lim
5. oliy ta’limdan keyingi ta’lim
6. kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish
7. maktabdan tashqari ta’lim
8. inkluziv ta’lim
9. dual ta’lim
10. mustaqil ta’lim
11. uydagi ta’lim

16 / 29

Umumiy o‘rta ta’limni tashkil etish ketma-ketligini aniqlang
1. umumiy o‘rta ta’lim boshlang‘ich ta’lim (I — IV sinflar)
2. tayanch o‘rta ta’lim (I — IX sinflar)
3. o‘rta ta’lim (X — XI sinflar)
4. kunduzgi ta’lim shaklida amalga oshiriladi

17 / 29

O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarining yakuniy nazorati amalga oshirilishi ketma-ketligini aniqlang: 1. bo‘lim yakunida 2. chorak oxirida
3. yarim yillikda 4. o‘quv yili oxirida

18 / 29

Umumta’lim muassasalarida dars mashg‘ulotlari tashkil etilmoqda. Ta’lim mazmunini boyitishda qanday ehtiyojlarni hisobga olishi lozim?

19 / 29

Maktabda o‘quv jarayonini tashkil etish tizimi bo‘lib, unda o‘quvchilar yosh xususiyatlari va o‘qish muddatlariga ko‘ra muayyan sinflarga ajratilib, ta’lim o‘quv rejasi va dasturiga muvofiq, asosan, dars shaklida olib boriladi.

20 / 29

Tarbiya jarayonining qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi, tarbiyaviy va o‘quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo‘sinlarini belgilab beradigan tizimi?

21 / 29

Oʻqituvchi oʻquvchilarga yangi mavzuni tushuntirmoda. Pedagog ta’lim oluvchilarning ta’lim olganligini tashxislash va nazorat qilishda qanday tamoyillarni hisobga olishi lozim?

22 / 29

O‘quvchilarning sifatli bilim olishini va ularni umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlariga mos holda o‘qitish natijalarini nazorat qilishni ta’minlash maqsadida umumta’lim muassasalarida nazorat turlari qanday ketma-ketlikda olib boriladi?

23 / 29

3. ##B## Umumta’lim muassasasiga o‘qishga qabul qilish qanday ketma-ketlikda amalga oshiriladi?

24 / 29

O‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda amal qiladigan muddatlar ketma-ketligini aniqlang

25 / 29

Umumiy o‘rta ta’limning vazifalari ketma-ketligini aniqlang?

26 / 29

Berilgan tushunchalarni (1-8) idrok etishga va bilishga moslashtiring.
I. Bilish
II. Idrok
1) voqealarning inson ongida aks etishi
2) bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni
3) nazariy qarashlarni tushunish
4) tizimlashtirilgan ilmiy ma’lumotlarni tushunish
5) ma’lumotlarni qabul qilish
6) vaziyatlarni baholash va anglash jarayoni
7) ma’lumotlarni qayta ishlash
8) tizimlashtirilgan ma’lumotlar majmuini anglash

27 / 29

3. ##Q## Berilgan tushunchalarning umumta’lim muassasalarida o‘qitish jarayonidagi ta’lim va bilimga moslashtiring.

I. Ta’lim
II. Bilim
1) nazariy bilimlarni berish asosida shakllanadi
2) amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi
3) bilish qobiliyatlarini o‘stiriradi
4) dunyoqarashlarni tarbiyalashga yo‘naltiradi 5) kishilarning ongida tushunchalar 6) sxemalar, ma’lum obrazlar ko‘rinishida aks ettiradi 7) borliq haqidagi nazariy qarashlar 8) tizimlashtirilgan ilmiy ma’lumotlar majmui

28 / 29

Berilgan tushunchalarni darsning ta’lim va tarbiya jarayoniga moslashtiring
I. ta’lim
II. tarbiya
1. ta’lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim berish
2. malakalar va amaliy ko‘nikmalar berish
3. umumta’lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko‘nikmalarini shakllantirish
4. qobiliyatini rivojlantirish
5. aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish
6. ijtimoiy tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o‘stirishga qaratilgan
7. yosh-avlodning ongini, xulq-atvorini shakllantirish
8. shaxsning dunyoqarashini tarkib toptirishga xizmat qilish

29 / 29

Berilgan tushunchalarni umumta’lim muassasalarida o‘quv faoliyatining asosiy va qo‘shimcha vositalariga moslashtiring. I. asosiy vositalar II. qo‘shimcha vositalar
1. asosiy o‘quv mazmuniga ega bo‘lgan rejalar
2. o‘quv dasturlari
3. darslik
4. o‘quv qo‘llanmalar
5. bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantiruvchi masalalar, mashqlar to‘plami
6. ma’lumotnomalar, tarqatma materiallar
7. ko‘rsatmali va ko‘rgazmali vositalar
8. disketlar, EHM (elektr hisoblash mashinasi)

Sizning ballingiz

0%

Fikr qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan